اخبار

قانون حفاظت خاک در کانادا/ در زمین زراعی حفاظت‌شده، هیچ‌کس حق برداشتن خاک یا خاک‌ریزی ندارد

قانون حفاظت خاک در کانادا/ در زمین زراعی حفاظت‌شده، هیچ‌کس حق برداشتن خاک یا خاک‌ریزی ندارد
دولت یازدهم لایحه جامع خاک را در ۲۸ خرداد ۹۲ از مجلس نهم برای رفع ایرادات حقوقی و تفکیک آن از لایحه منابع طبیعی استرداد کرد و در نهایت این لایحه پس از تغییراتی با عنوان جدید لایحه حفاظت از خاک در تاریخ ۳۰ فروردین ۹۴ به تصویب دولت رسید و با آغاز به کار مجلس دهم برای بررسی و تصویب مجدد به این نهاد قانون‌گذار ارسال شد. تصویب لایحه مذکور ابتدای راه جلوگیری از ۲۸۰ میلیارد فرسایش خاک در هر برنامه پنج ساله توسعه است، اما آیا چنین اراده‌ای در مجلس وجود دارد؟ بی‌تردید اراده مذکور در میزان تعجیل مجلس دهم برای رسیدگی به لایحه مذکور و جلوگیری از اضمحلال تمدنی کشور خود یک شاخص محسوب می‌شود.

 
به این منظور ایانا تصمیم گرفت قانون حفاظت از خاک برخی از کشورها را در دسترس افکار عمومی و نخبگان قرار دهد تا سهم خود را برای پیشبرد مباحث تخصصی ادا کرده باشد و اهمیت خاک در کشورهای توسعه‌یافته به‌عنوان الگویی بیرونی مورد ملاحظه قرار بگیرد. از این رو در متن پیش رو، قانون حفاظت خاک در کانادا از نظرتان می‌گذرد. مطلب حاضر فصل ۴۳۴ قانون حفاظت خاک کانادا و مندرج در کتاب خاک است، کتاب مذکور، کتاب چهارم شامل قوانین کشورهای منتخب، منتشرشده از سوی وزارت جهاد کشاورزی است. لازم به ذکر است که قانون مذکور درباره نحوه ایجاد تغییرات خاک در زمین کشاورزی است.
 
تعاریف
۱- این قانون:
- حفظ اراضی کشاورزی (Agricultural Land Reserve): منظور حفظ و نگهداری زمین‌های کشاورزی تحت "قانون حفظ اراضی کشاورزی"(۱) است.
- کمیسیون (Commission): منظور از آن کمیسیون حفظ اراضی است که بر اساس بخش ۲ "قانون کمیسیون حفاظت اراضی"(۲) تأسیس شده است.
- ریختن (Fill): مقصود اضافه کردن هر ماده به زمین در یک زمین کشاورزی حفاظت‌شده است.
- مقام محلی (Local authority): مقصود هیأت ناحیه‌ای از یک بخش ناحیه‌ای است یا اینکه اگر یک شهرداری در یک بخش ناحیه‌ای به هیأت ناحیه‌ای همان بخش ابلاغ کتبی صادر کند که تمایل دارد مقام محلی باشد، شورای آن شهرداری؛
- پروانه (Permit): مقصود مجوزی است که بر اساس مفاد بخش ۵ صادر شده است.
- برداشت (Remove): مقصود برداشتن، انتقال یا حمل خاک زمین از یک زمین کشاورزی حفاظت‌شده است.
- خاک (Soil): شامل کل پوسته‌ای از مواد سفت‌نشده بر روی سنگ بستر است، البته به‌جز مواد معدنی تشریح شده در قانون حق تصدی مواد معدنی.(۳)

 جلوگیری از برداشتن خاک و خاک‌ریزی
۲ (۱) در یک زمین زراعی حفاظت‌شده، هیچ‌کس حق برداشتن خاک یا خاک‌ریزی ندارد مگر اینکه؛
(الف) کمیسیون مربوطه کتباً با آن موافقت کند.
(ب) مقام محلی مربوطه مجوز صادر کند، و
(ج) خاک‌برداری یا خاک‌ریزی مطابق با مقررات و مفاد و شرایط تعیین‌شده در مجوز انجام شود.
(۲) کمیسیون برای موافقت تحت مفاد زیربخش (۱) الف، شرط و شروطی را که به صلاح باشد وضع کند.
(۳) کمیسیون باید فوراً متقاضی و نیز مقام محلی را از تصمیم کمیسیون مبنی بر قبول یا رد تقاضای مجوز و نیز از هرگونه شرط وضع‌شده توسط کمیسیون تحت مفاد زیربخش (۲) مطلع کند.


 تقاضانامه‌ها
۳ (۱) شخص متقاضی می‌تواند تقاضای خود را برای زمینی در بخش شهری یا ناحیه‌ای به مقام محلی جهت اخذ مجوزی بر اساس مندرجات بخش ۵ و به کمیسیون برای موافقت بر اساس مفاد بخش ۲ (۱) الف تقدیم کند که؛
(الف) همراه با تسلیم یک تقاضانامه در شکل و روشی تعریف شده و شامل یا همراه با اطلاعات تعریف‌شده یا انواع اطلاعات باشد، و
(ب) ضمن پرداخت بهای تعیین شده برای تقاضا به مقام محلی.
(۲) مقام محلی که درخواستی طبق مفاد زیربخش (۱) دریافت می‌کند، باید یک نسخه کپی تقاضانامه را جهت صدور مجوز تردد نگه دارد و یک نسخه دیگر را جهت انجام امور مربوط به موافقت کمیسیون به آنجا ارسال کند.


 هزینه‌بهای تقاضانامه
۴ (۱) مقام محلی که مطابق بخش ۳ (۱) هزینه‌بهای تقاضانامه را دریافت می‌کند،
(الف) می‌تواند سهم مشخص و تعریف‌شده‌ای از آن را برای خود نگاه دارد، و
(ب) باید مانده وجه مذکور را در مهلت مقررشده برای کمیسیون ارسال کند.
(۲) به‌دنبال موافقت کمیسیون، اگر منشی یا دیگر مقامات رسمی مقام محلی ملاحظه کنند که مشکلات مالی در پرداخت وجود دارد، می‌تواند از اخذ این وجه طبق مفاد بخش ۳ (۱) صرف نظر کند.
(۳) کمیسیون، در سریع‌ترین حالت ممکن باید وجه ارسال‌شده طبق زیربخش (۱) ب را به حساب صندوق درآمدهای (عایدات) عمومی واریز کند.
(۴) این بخش با وجود قانون مدیریت مالی(۴) اجرا می‌شود.


 مجوز
۵ (۱) در پاسخ به درخواست متقاضی با توجه به بخش ۳ (۱) اگر مقام محلی منطقه‌ای که زمین مورد نظر در آن واقع شده است متقاعد شود که؛
(الف) کمیسیون با صدور مجوز موافقت کرده، و
(ب) متقاضی مقررات را رعایت کرده است،
آنگاه مقام محلی می‌تواند مجوز خاک‌برداری یا خاک‌ریزی را در یک زمین کشاورزی حفاظت‌شده صادر کند.
(۲) یک مجوز تابعی از شرایط و قواعد معین و تعریف‌شده و نیز هرگونه شرایط جدیدی است که:
(الف) توسط مقام محلی یا کمیسیون وضع شده باشند، و
(ب) توسط مقام محلی در مجوز آمده باشد.


تعلیق و لغو
۶- اگر یک مقام محلی یا کمیسیون مربوطه مشخص کند که شخصی؛
(الف) مفاد مجوز را نقض کرده است، یا
(ب) بدون مجوز در یک زمین کشاوزی تحت حفاظت، خاک‌برداری یا خاک‌ریزی انجام داده است،
آنگاه اداره محلی یا کمیسیون می‌تواند؛
(ج) مجوز را تا وقتی که مطمئن شود که تخلف شخص موقوف شده، به حالت تعلیق درآورد.
(د) در صورتی که به این نتیجه برسد که آن شخص از حدود اختیاراتش در ارتباط با شرایط و ضوابط مجوز تجاوز کرده است، مجوز را لغو کند،
(هـ) در زمین یا نزدیک محل وقوع تخلف اخطارهایی نصب کند مبنی بر اینکه خاک‌برداری یا خاک‌ریزی در این محل مخالف قانون است، 
(و) دستور توقف تخلف را به شخص متخلف ابلاغ کند.
(ز) به شخصی که بدون مجوز یا مخالف شرایط و مقررات مجوز عمل خاک‌ریزی در زمین را انجام داده باشد، حکمی مبنی بر رفع و انتقال خاک‌ریزی انجام‌شده ابلاغ کند، یا
(ح) به شخصی که بدون مجوز، یا بر خلاف شرایط و مقررات مجوز دست به خاک‌برداری زده است، حکمی مبنی بر برگرداندن زمین به حالت اول ابلاغ کند به‌گونه‌ای که زمین برای اهداف کشاورزی مناسب باشد.
 مجوز
۷- خاک‌برداری یا خاک‌ریزی در یک زمین کشاورزی حفاظت‌شده‌، مطابق با یک مجوز قانونی، تخلف از "قانون حفاظت اراضی کشاورزی" محسوب نمی‌شود.


 مأمور اجرا
۸- (۱) اداره محلی باید یک مأمور اجرا تابع دستورات مقام محلی جهت نظارت و اجرای این قانون‌نامه و مقررات در ناحیه مورد نظر منصوب کند.
(۲) مقام محلی باید کمیسیون را از اسم مأمور منصوب‌شده مطلع کند.
(۳) وزیر باید در وزارتخانه یک یا چند کارمند به‌عنوان بازرس جهت همکاری در اجرای این قانون و مقررات مربوطه منصوب کند.

 وظایف و اختیارات مأموران
۹ (۱) مأمور اجرا یا بازرسی که تحت مفاد بخش ۸ منصوب شده، امکان اعمال قدرت داشته و جهت اجرای قانون و مقررات اقداماتی به عمل می‌آورد.
(۲) برای نیل به اهداف مندرج در زیربخش (۱) مأمور اجرا یا بازرسی که تحت مفاد بخش ۸ منصوب شده، می‌توانند داخل عرصه شده، تفتیش کرده و یا به نصب اعلان و اخطار در زمین دست بزند.


 تخلف
۱۰ (۱) شخصی که به یکی از موارد زیر عمل کند متخلف تلقی می‌شود:
(الف) کسی که مفاد بخش ۲ قانون یا پاره‌ای از مقررات آن را نقص کرده باشد؛
(ب) کسی که در رعایت دستور یا حکم وزیر، بازرس یا مأمور اجرا بر اساس این قانون‌‌نامه قصور ورزیده باشد؛
(ج) کسی که برای بازرس یا مأمور اجرایی در حین انجام وظایف قانونی‌اش مطابق با این قانون‌نامه ممانعت ایجاد کرده باشد.
(۲) چنانچه تخلفی تکرار شود، به علاوه هر جریمه دیگر، شخص متخلف مشمول پرداخت جریمه‌ای تا سقف ۵۰۰ دلار به ازای هر روزی که تخلف ادامه یابد، می شود.


 قدرت وضع مقررات
۱۱ (۱) شورای بخشداری(۵) با استناد به بخش ۴۱ "قانون تفسیر"(۶) قدرت وضع مقررات را خواهد داشت.
(۲) بدون محدود کردن زیربخش (۱)، شورای بخشداری به شرح ذیل می‌تواند اقدام به وضع مقررات کند:
(الف) هزینه‌های درخواست متفاوتی برای انواع درخواست‌ها و درخواست‌هایی با شرایط و مقتضیات متفاوت وضع کند؛
(ب) طبقاتی از افراد (واجد شرایط) را از پرداخت هزینه درخواست تعیین‌شده معاف کند؛
(ج) شرایط مسبوق به موافقت کمیسیون تحت مفاد بخش ۲ (۱) (الف) یا صدور مجوز توسط یک مقام محلی تحت مفاد بخش ۵ (۱) را تعیین کند؛
(د) معاف کردن عملیات خاک‌برداری یا خاک‌ریزی از این قانون در صورتی که این عملیات
۱- درست در مسیر بزرگراه یا مسیر زهکشی باشد.
۲- با هدف پاک‌سازی کردن، آماده‌سازی یا کشت زمین با توجه به عملیات صحیح کشاورزی انجام شود، یا
۳- با هدف اصلی انجام عملیات زراعت یا باغبانی که بر اساس مقررات طراحی شده باشد؛
 (هـ) شرایط و ضوابط اعلام معافیت تحت مفاد پاراگراف (د) را تعیین کند.
۱۹ آذر ۱۳۹۵ ۲۲:۲۱
روزنامه ایانا |
تعداد بازدید : ۱,۰۲۷

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید