اخبار

قیمت فروش محصولات و هزینه‌های خدمات کشاورزی در روستاهای

قیمت فروش محصولات و هزینه‌های خدمات کشاورزی در روستاهای
قیمت فروش محصولات و هزینه‌های خدمات کشاورزی در مناطق روستایی کشور در بهار سال جاری با سال گذشته بررسی شد که نشان از افزایش بسیاری هزینه داشت.

قیمت فروش محصولات و هزینههای خدمات کشاورزی در روستاهای کشور/ افزایش 122.7 درصدی متوسط هزینه شخم اراضی دیم

قیمت فروش محصولات و هزینههای خدمات کشاورزی در مناطق روستایی کشور در بهار سال جاری با سال گذشته بررسی شد که نشان از افزایش بسیاری هزینه داشت.

I

 

به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران (ایانا)، توجه به توسعه کشاورزی برای رسیدن به خودکفایی از یکسو و وضع زندگی روستاییان و فراهم آوردن زمینههای رشد و رفاه بیشتر آنان از سوی دیگر، ازجمله هدفهای اصلی برنامههای توسعه اقتصادی - اجتماعی کشور بهشمار میآید. اجرای این برنامهها و بررسیهای مربوط به آنها، آگاهی کامل از قیمت محصولات و هزینه خدمات کشاورزی را ضروری میکند. بدینمنظور مرکز آمار ایران در اجرای وظایف قانونی خود و در جدیدترین بررسی برای تهیه شاخصهای قیمت از سال 1353 خورشیدی، هرساله (به استثنای سالهای 1360 و 1370) همزمان با اجرای طرح آمارگیری از قیمت خردهفروشی کالاها و خدمات مورد مصرف خانوارهای روستایی، آمارگیری از قیمت فروش محصولات و هزینه خدمات کشاورزی را نیز انجام داده و نتایج آن را منتشر کرده است که گزارش حاضر به بررسی همهجانبه قیمت محصولات کشاورزی از متن کامل آن پرداخته است.

 

افزایش 12.56 درصدی فروش گندم نسبت به سال قبل

در فصل بهار 1394 قیمت فروش آزاد یک کیلوگرم گندم در کل کشور 11530.6 ریال بوده است. استان اصفهان با 12267.2 ریال بیشترین و استان مازندران با 10699.4 ریال کمترین قیمت فروش آزاد را در کل کشور داشتهاند. قیمت فروش به دولت این محصول در کل کشور 11854 ریال بوده است که در نتیجه، متوسط قیمتهای فروش به دولت و آزاد آن به رقم 11715.8 ریال رسیده است. قیمت فروش این محصول نسبت به بهار 93، افزایشی برابر 12.56 درصد داشته است.

در فصل بهار 1394 قیمت فروش یک کیلوگرم جو در کل کشور به 8940.5 ریال بوده است. استان بوشهر 12721.5 ریال بیشترین و استان زنجان با 8400 ریال کمترین قیمتهای فروش را داشتهاند. قیمت فروش محصول دو درصد نسبت به فصل مشابه سال 93 افزایش داشته است.

 

افزایش 131.5 درصدی قیمت نخود، نسبت به مدت مشابه گذشته

قیمت فروش یک کیلوگرم نخود در فصل بهار 1394 در کل کشور 19881.5 ریال بوده است که استان کهگیلویه و بویراحمد با 35000 ریال بیشترین و استان مازندران با 11000 ریال کمترین قیمت فروش را در کل کشور داشتهاند. قیمت فروش این محصول نسبت به فصل مشابه 93 افزایشی برابر با 131.5 درصد داشته است.

این بررسی میافزاید که در فصل بهار 1394 قیمت فروش یک کیلوگرم عدس در کل کشور به رقم 29302.1 ریال رسید که استان کرمانشاه با 45810 ریال بیشترین و استان چهارمحال و بختیاری با 21783.9 ریال کمترین قیمت فروش را در کل کور داشته است. قیمت فروش این محصول نسبت به بهار 93 با افزایشی معادل 3.5 درصد روبهرو بوده است.

 

افزایش 87 درصدی قیمت هندوانه نسبت به مدت مشابه گذشته

در فصل بهار 1394 قیمت فروش یک کیلوگرم هندوانه در کل کشور 6648.9 ریال بوده است. استان کهگیلویه و بویارحمد با 8000 ریال بیشترین و استان فارس با 3423.1 ریال کمترین قیمت فروش را در کل کشور داشتهاند. قیمت فروش این محصول نسبت به فصل مشابه 93، افزایشی برابر با 87 درصد داشته است.

این بررسی در ادامه قیمت فروش یک کیلوگرم خربزه در کل کشور را 7003.4 ریال برآورد کرده که استانهای اصفهان با 15000 ریال بیشترین و استان بوشهر با 5683.4 ریال کمترین قیمت فروش را در کل کشور داشتهاند. قیمت فروش این محصول نسبت به بهار 93 با افزایشی معادل 54 درصد روبهرو بوده است.

همچنین در بهار سال 1394 قیمت فروش یک کیلوگرم خیار در کل کشور به رقم 9493 ریال رسید، استان خراسان جنوبی به 19865.5 ریال بیشترین و استان خوزستان با 4189.9 ریال کمترین قیمت فروش را در کل کشور داشتهاند. قیمت فروش خیار نسبت به بهار 93 با افزایشی معادل 61.7 درصد روبهرو بوده است.

 

کاهش 28 درصدی سیبزمینی نسبت به مدت مشابه گذشته

در بخش سبزیها در بهار 1394 قیمت فروش یک کیلوگرم سیبزمینی در کل کشور 4575.1 ریال بوده است. استان گلستان با 6479 ریال بیشترین و استان اصفهان با 3505.6 ریال کمترین قیمت فروش را در کل کشور داشتهاند. قیمت فروش این محصول در بهار 94 نسبت به سال 93 معادل 28 درصد کاهشی داشته است.

همچنین در بهار 1394 قیمت فروش یک کیلوگرم گوجهفرنگی در کل کشور 6817.5 ریال بوده است. بالاترین قیمت فروش را استان هرمزگان با 17715.2 ریال و پایینترین قیمت فروش را استان خوزستان با 2041.3 ریال داشتهاند. قیمت فروش این محصول در بهار 94 نسبت به بهار 93 معادل 17.9 درصد افزایش داشته است.

در فصل بهار 1394 قیمت فروش یک کیلوگرم بادمجان در کل کشور 7013.9 ریال بوده است. استان یزد با 10470.1 ریال بالاترین و استان بوشهر با 5004.9 ریال پایینترین قیمت فروش را در کل کشور داشتهاند. قیمت فروش این محصول نسبت به بهار 93 معادل 110.3 درصد افزایش داشته است.

در محصول پیاز، در فصل مورد بررسی قیمت فروش یک کیلوگرم پیاز در کل کشور 8301.9 ریال بوده است. استان هرمزگان با 16905.1 ریال بالاترین قیمت فروش و استان خوزستان با 2535.8 ریال پایینترین قیمت فروش را در کل کشور داشتهاند. قیمت فروش این محصول در فصل بهار 1394 نسبت به بهار 93 معادل 16.5 درصد کاهش داشته است.

 

افزایش 26.9 درصدی قیمت یونجه نبست به مدت مشابه قبل

در بخش محصولات علوفهای در فصل بهار 1394 قیمت فروش یک کیلوگرم یونجه در کل کشور 7799.5 ریال بوده است. استان کهگیلویه و بویراحمد با 10000 ریال بیشترین و استان خوزستان با 5000 ریال کمترین قیمت فروش در کل کشور را داشتهاند. قیمت فروش این محصول نسبت به بهار 93 معادل 26.9 درصد افزایش داشته است.

همچنین در فصل بهار 1394 قیمت فروش یک کیلوگرم کاه در کل کشور 2060.8 ریال بوده است. استان بوشهر با 4553.4 ریال بیشترین و استان خوزستان با 888.1 ریال کمترین قیمت فروش در کل کشور را داشتهاند. قیمت فروش این محصول در فصل بهار 1394 نسبت به بهار 93 معادل 6.6 درصد افزایش داشته است.

 

پیشروی قیمت هلو نسبت به مدت مشابه گذشته

در حوزه میوهها در فصل بهار 1394 قیمت فروش یک کیلوگرم زردآلود در کل کشور 48527.9 ریال بوده است. استان تهران با 67775.9 ریال بیشترین و استان فارس با 26941 ریال کمترین قیمت فروش را در کل کشور داشتهاند. قیمت فروش زردآلو نسبت به بهار 93 با افزایش معادل با 11.9 درصد روبهرو بوده است.

همچنین در فصل بهار 1394 قیمت فروش یک کیلوگرم هلو در کل کشور 24892.7 ریال بوده است. استان تهران با 67775.9 ریال بیشترین و استان فارس با 26941 ریال کمترین قیمت فروش را در کل کشور داشتهاند. قیمت فروش زردآلود نسبت به بهار 93 با افزایش معادل با 11.9 درصد روبهرو بوده است.

قیمت فروش یک کیلورگم سیب درختی در فصل بهار 1394 در کل کشور 25055.5 ریال بوده است. استان مرکزی با 50000 ریال و استان البرز با 24778.6 ریال به ترتیب دارای بالاترین و پایینترین قیمت فروش در کل کشور بودهاند. قیمت فروش این محصول در فصل بهار 1394 نسبت به بهار 93 معادل 30.2 درصد افزایش داشته است.

در فصل بهار 1394 قیمت فروش یک کیلوگرم آلبالو در کل کشور 41207.3 ریال بوده است. بیشترین و کمترین قیمت فروش در کل کشور به ترتیب 65000 و 16475.2 ریال بوده است که به ترتیب به استانهای قم و خراسان شمالی تعلق داشته است. قیمت فروش این محصول در فصل بهار 1394 نسبت به بهار 93 برابر 8.94 درصد افزایش داشته است.

همچنین در بهار 1394 قیمت فروش یک کیلوگرم گیلاس در کل کشور 45324.8 ریال بوده است. استان قم با 77181.5 ریال بیشترین و استان مازندران با 33950.5 ریال کمترین قیمت فروش را در کل کشور داشتهاند. قیمت فروش این محصول در فصل بهار 1394 نسبت به بهار 93 با کاهشی معادل با 4.8 درصد روبهرو بوده است.

 

افزایش 5.6 درصدی قیمت گاو پرواری نسبت به مدت مشابه گذشته

در بخش دام و فرآوردههای دامی در فصل مورد بررسی قیمت فروش یک کیلوگرم گوسفند و بره بهصورت زنده در کل کشور 107001.9 ریال بوده است. استان هرمزگان با 145000 ریال بالاترین و استان خراسان شمالی با 92301.4 ریال پایینترین فروش را در کل کشور داشتهاند. قیمت فروش آن نسبت به بهار 93، 1.6 درصد افزایش داشته است.

همچنین در فصل بهار 1394 قیمت فروش یک کیلوگرم گاو کمتر از دو سال پرواری بهصورت زنده در کل کشور 112118.6 ریال بوده است. استان گیلان با 133662.8 ریال بیشترین و استان گلستان با 71234.8 ریال کمترین قیمت فروش را در کل کشور داشتهاند. قیمت فروش این محصول در فصل بهار 1394 نسبت به بهار 93، 5.6 دردص افزایش داشته است.

در حوزه فرآوردههای دامی در بهار 1394 قیمت فروش یک کیلوگرم پشم گوسفند (شستهنشده) در کل کشور 14086.7 ریال بوده است. استان کرمان با 43594.5 ریال و استان مازندران با 4198.5 ریال به ترتیب بالاترین و پایینترین قیمت فروش را در کل کشور داشتهاند. قیمت فروش آن در فصل بهار 1394 نسبت به بهار 93 با کاهشی معادل 9 درصد روبهرو بوده است.

همچنین در بهار 1394 قیمت فروش یک کیلوگرم شیر گوسفند بهصورت چرخنکرده در کل کشور 30028.3 ریال بوده است که نسبت به بهار 93 با افزایش برابر با 15.1 درصد روبهرو بوده است. استان خراسان رضوی با 49262.8 ریال بالاترین و استان کردستان با 14092 ریال پایینترین قیمت فروش را در کل کشور داشته اند.

در بهار 1394 قیمت فروش یک کیلوگرم شیر گاو در کل کشور 12114.8 ریال بوده است که نسبت به بهار 93 با افزایشی برابر با 12.8 درصد روبهرو بوده است. استان البرز با 24736.9 ریال بالاترین و استان آذربایجان غربی با 9154.9 ریال پایینترین قیمت فروش را در کل کشور داشتهاند.

 

افزایش 122.7 درصدی متوسط هزینه شخم اراضی دیم

این بررسی در حوزه خدمات کشاورزی به بررسی پرداخته و آورده است که در بهار 1394 هزینه یک بار شخم یک هکتار زمین زراعی آبی با تراکتور در کل کشور 1297377.1 ریال بوده است. استان هرمزگان با 3495789.4 ریال و استان بوشهر با 651191.6 ریال به ترتیب بیشترین و کمترین هزینه انجام این خدمت را در کل کشور داشته اند. متوسط هزینه انجام این خدمت نسبت به بهار 93 معادل 28.3 درصد افزایش داشته است.

همچنین در بهار 1394 هزینه یک بار شخم یک هکتار زمین زراعی دیم با تراکتور در کل کشور 1038610.3 ریال بوده است. استان اصفهان با 2446456.7 و استان خراسان رضوی با 658974.4 ریال به ترتیب بیشترین و کمترین هزینه انجام این خدمت را در کل کشور داشتهاند. متوسط هزینه انجام این خدمت نسبت به بهار 93 معادل 122.7 درصد افزایش داشته است.

در بهار 1394 هزینه یک بار دیسک یک هکتار زمین زراعی آبی با تراکتور در کل کشور 648785.3 ریال بوده است. استان گیلان با 2342497.8 ریال و استان قم با 306666.7 ریال به ترتیب بیشترین و کمترین هزینه انجام این خدمت را در کل کشور داشتهاند. متوسط هزینه انجام این خدمت نسبت به بهار 93 معادل 4.3 درصد کاهش یافته است.

همچنین در بهار 1394 هزینه یک بار دیسک یک هکتار زمین زراعی دیم با تراکتور در کل کشور 571741.8 ریال بوده است. استان گلستان با 821875 ریال و استان خراسان رضوی با 300 هزار ریال به ترتیب بیشترین و کمترین هزینه انجام این خدمت را در کل کشور داشتهاند. متوسط هزینه انجام این خدمت نسبت به بهار 93 معادل 31.9 درصد افزایش داشته است.

 

افزایش 13.9 درصدی میوهچین مرد در مقایسه با مدت مشابه گذشته

این بررسی درباره خدمات نیروی انسانی در بخش کشاورزی آورده است که در بهار 1394 دستمزد روزانه یک نفر کارگر میوهچین مرد در کل کشور 425701.3 ریال بوده است. استان مازندران با 679265.6 ریال و استان گلستان با 296500 ریال به ترتیب بالاترین و پایینترین سطح دستمزد را در کل کشور داشتهاند. سطح این دستمزد نسبت به بهار 93 معادل 13.9 درصد افزایش داشته است.

همچنین در بهار 1394 دستمزد روزانه یک نفر کارگر میوهچین زن در کل کشور 279788.9 ریال بوده است. استان مازندران با 529344.9 ریال و استان گلستان با 222818.2 ریال به ترتیب بالاترین و پایینترین سطح دستمزد را در کل کشور داشتهاند. سطح این دستمزد نسبت به بهار 93 معادل 7.6 درصد کاهش داشته است.

در بهار 1394 دستمزد روزانه یک نفر کارگر دروگر غلات مرد در کل کشور 514174.1 ریال بوده است. استان آذربایجان شرقی با 1237629.5 ریال بالاترین و استان خراسان جنوبی با 301313.8 ریال پایینترین سطح دستمزد را در کل کشور داشتهاند. بهطور متوسط سطح این دستمزد نسبت به بهار 93 معادل 0.4 درصد افزایش داشته است.

همچنین در بهار 1394 دستمزد روزانه یک نفر کارگر وجینکار و تنککار مرد در کل کشور 456849.8 ریال بوده است. استان مازندران 745627.5 ریال و استان خراسان جنوبی با 302884.6 ریال به ترتیب بالاترین و پایینترین سطح دستمزد را در کل کشور داشتهاند. متوسط سطح این دستمزد نسبت به بهار 93 معادل 39.8 درصد افزایش داشته است.

در فصل مورد بررسی دستمزد روزانه یک نفر کارگر وجینکار و تنککار در کل کشور 353377.1 ریال بوده است. استان گیلان با 769636.3ریال و استان گلستان با 16043.5 ریال به ترتیب بالاترین و پایینترین سطح دستمزد را در کل کشور داشتهاند. این دستمزد بهطور متوسط نسبت به بهار 93 معادل 10.7 درصد افزایش داشته است./

۲۵ دی ۱۳۹۴ ۲۰:۲۰
تعداد بازدید : ۱,۲۶۷

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید